Sitemiz yapım aşamasındadır. Erken erişim ve güncellemeler için şimdi kaydolun, siz de bu yenilikçi deneyimin bir parçası olun!

Sitemiz yapım aşamasındadır. Erken erişim ve güncellemeler için şimdi kaydolun, siz de bu yenilikçi deneyimin bir parçası olun!

Sitemiz yapım aşamasındadır. Erken erişim ve güncellemeler için şimdi kaydolun, siz de bu yenilikçi deneyimin bir parçası olun!

Insurelab Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.

KVKK AYDINLATMA METNİ
Insurelab Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.(Insurelab) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Insurelab olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Insurelab ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmış 6698sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’ na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından çıkartılan kanun sınırları çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları
Kişisel verileriniz, Insurelab tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılıya da elektronik olarak toplanabilecektir. Insurelab ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir. Ayrıca, Insurelab hizmetlerini kullanmak niyetiyle internet sayfamızı kullandığınızda, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz işlenebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, Insurelab tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz tarafından yapılması, Insurelab tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Insurelab ’in ve Insurelab ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Insurelab ’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Insurelab ’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5.ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Insurelab tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, Insurelab tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Insurelab ‘in ve Insurelab ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Insurelab’ in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Insurelab ’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Insurelab tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Insurelab ’in sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve(2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Insurelab ’e iletmeniz durumunda, Insurelab talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Insurelab tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
1. Kişisel     veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
2. Kişisel     verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel     verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp     kullanılmadığını öğrenme,
4. Yurt     içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri     bilme,
5. Kişisel     verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların     düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin     aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsam da yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Hak Ve Talepleriniz İçin Bizimle İletişime Geçmek İsterseniz
İlgili kanun ve sair mevzuat dâhilinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi KVKK Başvuru Formu dilekçesi Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Pardus Plaza No:4   İç KapıNo:4 Şişli İstanbul adresimize bizzat elden iletebilir veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla posta yoluyla ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkına Tebliğ "in 5. maddesi uyarıca kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini insurelab@hs02@kep.tr adresine iletebilirsiniz.